IDRA-21 foda Dosage, Rabin-rayuwa, Amfanarwa, Tasirin sakamako, da Bita